تبلیغات

 

  برای خرید پستی جنس مورد نیاز خود به  آدرس

 

 iran.korea2@yahoo.com 

 

 ایمیلی با عنوان خرید اجناس کره ای بفرستید